Nytt förslag om skydd mot betalningsanmärkningar

betalningsanmärkning

När du får en betalningsanmärkning blir din kreditvärdighet automatiskt kraftigt försämrad. Kort sagt är du inte längre betrodd som låntagare. Du kan endast med svårighet, eller mot extra kostnader, få lån och krediter, och det kan bli besvärligt att teckna abonnemang och även skriva på hyresavtal för en hyresrätt. Att undvika att få betalningsanmärkningar är alltså mycket viktigt.

Olika former av betalningskrav

De flesta betalningsanmärkningar som noteras hos kreditupplysningsföretagen är sådana som kommer av att en obetald räkning eller faktura har lämnats till Kronofogden för indrivning. Det kan till exempel handla om uteblivna betalningar på ett sms-lån eller att man inte betalar månadsfakturan för mobiltelefonen.

Den som får en betalningsanmärkning på grund av en obetald räkning känner oftast till hur och varför den kom till. Det finns emellertid också exempel på betalningskrav som kan ge upphov till en betalningsanmärkning utan att den som är betalningsskyldig ens har fått kännedom om att kravet finns.

Vad det handlar om, är vissa krav från det offentliga. Närmare bestämt handlar det om krav som tillkommer genom myndighetsbeslut från stat eller kommun. Sådana är exempelvis böter, skatter eller avgifter av olika slag. Dessa aktörer har nämligen möjligheten att gå direkt till Kronofogden med krav på betalning. Typexemplet är parkeringsböter. Böteslappen innebär ett myndighetsbeslut och krav på betalning kan skickas till Kronofogden även om privatpersonen rent faktiskt inte har delgetts boten. Resultatet blir en betalningsanmärkning i kreditupplysningsföretagens register.

Det nya lagförslaget

Enligt det nya lagförslaget som presenteras i regeringens proposition Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar (länk) ska kreditupplysningsföretagen inte automatiskt kunna notera en betalningsanmärkning för ett betalningskrav från det offentliga.

En betalningsanmärkning får endast noteras i två fall, nämligen:

  • Om den betalningsskyldige inte betalar inom skälig tid efter att han eller hon delges kravet, eller
  • Om Kronofogden beslutar att kravet inte behöver delges.

Den som betalar exempelvis parkeringsböterna inom kort efter att Kronofogden har meddelat detaljerna kommer alltså, när lagändringarna träder ikraft, inte drabbas av en betalningsanmärkning.

Förutom denna fördel för den enskilde innebär lagändringarna även en fördel för den allmänna ekonomin. Kreditupplysningarna kommer nämligen på ett mer exakt sätt visa gäldenärers faktiska kreditvärdighet. En kreditupplysning med en ”orättvis” betalningsanmärkning omöjliggör i princip affärstransaktioner mellan gäldenären och potentiella borgenärer.